Skadeståndslagen

Om du råkar ut för en skada eller sjukdom, som du anser är orsakad av att någon har varit oaktsam, försumlig eller t o m har haft sådan avsikt, så kan du begära skadestånd av den ansvarige. Problemet är normalt att kunna bevisa detta förhållande. Det är det skadade som har bevisbördan och det gäller ytterst inför domstol att kunna styrka detta.

Allmänt
De allmänna bestämmelserna om skadestånd finns i skadeståndslagen, SkL. Enligt grundregeln i denna lag skall var och en som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar någon en person- eller sakskada ersätta skadan. Även vissa andra skadetyper omfattas av lagen. Denna grundläggande regel gäller på livets alla områden, om inte annat följer av avtal eller särskilda regler (ex avtalsförsäkringarna PSA, TFA och TFA-KL).  På Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du läsa om skadeståndsrättslig ersättning vid personskada

Arbetsgivares ansvar
SkL behandlar inte arbetsgivares och arbetstagares ansvar på samma sätt. En arbetstagare blir normalt inte skyldig att ersätta skada som han eller hon har vållat genom fel eller försummelser i arbetet. Det är arbetsgivaren som i regel är skyldig att ersätta den person- eller sakskada som arbetsgivaren vållar. Arbetsgivaren svarar inte bara för sin egen, utan även för sina anställdas oaktsamhet. Arbetsgivaren är under alla förhållanden skadeståndsskyldig så snart det kan konstateras att någon hos honom anställd har vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten – även om man inte vet vilken person det är.  

Ersättningar
Vid skador som har inträffat på arbetet, så är det oftast inte möjligt att kräva skadestånd av en arbetsgivare som har tecknat avtalsförsäkring (PSA, TFA eller TFA-KL). I sådana avtalsvillkor ingår ett taleförbud, som förhindrar detta. Syftet är att avtalsförsäkringarna skall ge tillräcklig ersättning till den skadade och beviskraven är inte heller lika stränga som vid en skadeståndstalan inför domstol. Tyvärr täcker avtalsförsäkringarnas villkor inte full skadeståndsrättslig ersättning. När avtalsförsäkringens villkor ej tillämpas, ex vid vissa färdolycksfall eller på fritiden, så kan man dock kräva ersättning enligt SkL.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2010-09-06
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel